به نام هستی بخش عالم

درس اول :حروف الفبای عربی

اگر بخواهید خـوانـدن قـرآن را كه به زبان عربى است ، یاد بگیرید نخست باید با الفباى زبان عربى آشـنـا شـویـد ؛ الفـبـاى زبـان عـربـى خـیـلى سـاده و آسـان اسـت از نـظـر شـكـل مـثل الفباى زبان فارسى مى باشد، البته به استثناى چهار حرف (پ ، چ ، ژ ، گ ) كه مـخـصـوص زبـان فـارسى است و در عربى وجود ندارد و حرف كاف بزرگ (ک ) كه در عربى به این شكل (ك ) نوشته مى شود.

اسامى حروف عربى هم بیشترشان مثل اسامى حروف فارسى مى باشد. براى آشنایى با آنها، اسامى تمام حروف را در مقابل شكلشان نوشته ایم

الفـبـاى فـارسـى بـه دو شـكـل بـزرگ و كـوچـك نـوشته مى شوند، در عربى هم ، چنین است ، شـكـل هـاى آنـهـا هـیـچ فـرقـى بـا هـم نـدارنـد بـه اسـتـثـنـاى (‍ة ـ ة ) كـه در عـربـى یـكـى از شكل هاى حرف (ت ) مى باشد.