درس دوم : حروف مقطعه

قـرآن داراى 114 سـوره مـى بـاشـد كـه 29 سوره آن با كلمه هایى آغاز مى شود كه برخلاف شـكل ظاهرى آنها مى بایست قطعه قطعه و جدا جدا و هر حرفى با اسم خودش خوانده شود و به هـمـیـن جـهـت بـه آنـها حروف مقطعه مى گویند. مانند: (الم ) كه خوانده مى شود (الف ، لام ، میم ) اكنون با حروف مقطعه در قرآن كریم بدون ذكر موارد تكرارى آنها آشنا مى شوید .

نوشته می شود

خوانده نمی شود

نوشته می شود

خوانده نمی شود

ن

نون

المر

الف لام میم را

ص

صاد

طسم

طا سین میم

طه

طا ها

الر

الف لام را

حم

حا میم

المص

الف لام میم صاد

یس

یا سین

حم عسق

حا میم عین سین قاف

طس

طا سین

کهیعص

کاف ها یا عین صاد

الم

الف لام میم