درس ششم : تشدید

وقـتـى دو حـرف مانند هم ، پشت سر هم قرار بگیرند و اولى ساكن و دومى صدادار باشد، اولى را نـمـى نویسند و به جاى آن روى حرف بعدى این علامت (ـّ) را كه تشدید نام دارد، مى گذارند تا بفهمانند كه این حرف باید با شدت و محكم ادا شود.

براى آشنایى بیشتر با این علامت ، تعدادى از كلمه هاى تشدیددار قرآن را به صورت جدا جدا كنید :
صَ      صلْلِ           صَلِّ
        ربْبُ             ربُّ
        كَذْذَبَ          كَذَّبَ
         قَدْدَرْنا           قَدَّرْنا
         جَ‍هَنْ‍نَ‍مَ          جَهَنَّمَ
             فَصْ‍صَلْناهُ        فَصَّلْناهُ
          یَتْ‍تَ‍بِ‍‍عُونَ        یَتَّبِعُونَ
            فَ‍نَجْ‍جَیْ‍ناهُ       فَنَجَّیْناهُ
      یَ‍تَ‍كَلْ‍لَ‍مُونَ      یَتَكَلَّمُونَ