درس هشتم : مد

قبلاً با صداهاى كشیده آشنا شدیم .بعضى وقتها باید صداى كشیده را بیشتر بكشیم كه در این صورت با این علامت (ـَّ) مشخص مى شود. اسم این علامت مدّ است و بالاى بعضى از صداهاى كشیده قرار داده مى شود و نشانه آن است كه باید بیشتر كشیده شوند.

كـلمـه هـاى زیـر یك بار بدون علامت مدّ و بار دیگر با علامت مدّ نوشته شده در خواندن آنها دقت كنید:
        ماءً              ماَّءً
         ضالّینَ          ضاَّلّینَ
          لااَمْلِكُ         لاَّاَمْلِكُ
         اِفْتِراءً           ا ِفْتِرآءً