درس دهم :حروف ناخوانا(2)

در درس گـذشـتـه بـا مـوارد (و) و (ى ) ناخوانا در قرآن آشنا شدیم . در این درس مى خواهیم با موارد (ا) و (ل‍) ناخوانا در قرآن آشنا شویم

موارد الف : هرگاه (الف ) بدون علامت در وسط یا آخر كلمه قرار گیرد خوانده نمى شود، مانند:
وَاحْلُلْ كه خوانده مى شود وَحْلُلْ

وَالْقَمَرِ كه خوانده مى شود وَلْقَمَرِاتُوا كه خوانده مى شود اتُو

یـادسـپـارى : در بـعـضـى از قرآن ها الف ناخواناى وسط كلمه را با صاد كوچكى (ص‍) مشخص كرده اند، مانند:
وَالَّذینَ ـ بِالْعَذابِ ـ رَبِّ اجْعَلْ

یادسپارى : اگر الف ، كرسى همزه (ء) قرار گیرد، خوانده نمى شود مانند:

سَاءَلَ ـ اءَخاهُ ـ فَاءَرادَ ـ اءَكْثَرُهُمْ ـ یَاءْتوُكَ ـ اءُمِرْتَو
گاهى همزه مكسور زیر الف قرار مى گیرد كه در این صورت هم الف خوانده نمى شود مانند:
إِنَّ ـ إِنّا ـ إِلى ـ إ ذا

موارد لام : هر گاه حرف (لام ) علامتى نداشته باشد خوانده نمى شود، در عوض حرف بعد از (لام ) ناخوانا همیشه داراى علامت تشدید مى باشد، مانند:

اَلشَّمْسُ كه خوانده مى شود اَشَّمْسُاَلتَّوْبَةُ كه خوانده مى شود اَتَّوْبَةُ