درس یازدهم :تبدیل صداهای کشیده به کوتاه

در قـرآن بـه دو مـورد بـر مـى خـوریـم كـه صـداهـاى كـشـیـده تبدیل به صداهاى كوتاه مى شود.

1ـ در قـرآن بـه شـش كلمه بر مى خوریم كه با صداى كشیده (او) نوشته شده ولى با صداى كوتاه (اُ) خوانده مى شود شیوه كتابت و قراءت آن شش ‍ كلمه به قرار زیر است .

نوشته شده

خوانده مى شود

اُولى     اُلى    اُولُوا      اُلُوا     اُولاءِ     اُلاءِ    اُولاتِ     اُلاتِ    اُولئِكَ     اُلئِكَ     سَاُوریكُمْ    سَاُریكُمْ
 2
ـ هرگاه صداهاى كشیده (ا ـ اى ـ اُو) در آخر كلمه باشد و در ابتداى كلمه دیگر حرف ساكن و یا تشدیددار قرار گیرد صداهاى كشیده با صداى كوتاه (ـَ ـِ ـُ) خوانده مى شوند.

یاد سپارى : در قرآن هاى چاپ ایران كه صداى كشیده فتحه و كسره را به این صورت (ا ـ اى ) عـلامت گذارى
كرده اند، در جاهایى كه باید با صداى كوتاه خوانده شوند به صورت صداى كوتاه (ـَ ا ـِ ى ) نوشته شده است و باید توجه داشته باشیم كه الف بعد از صداى (ـَ) و یاى بعد از صداى (ـِ) خوانده نمى شوند، مانند:

نوشته شده  خوانده مى شود

(وَاِذَاالْجِبالُ      وَاِذَلْجِبالُ )   (اِنَّمَا الْتَّوْبَةُ      اِنَّمَ تَّوْبَةُ )  (  فِى الاَْرضِ      فِلْاَرْضِ ) (  فِى الصُّورِ      فِصُّورِ)

تنها مورد صداى كشیده ضمه (ـُو) باقى مى ماند كه باید با صداى كوتاه (ـُ) بخوانیم ، مانند:
ذُوالْعَرْشِ كه خوانده مى شودذُلْعَرْشِ

اتُوالزَّكوةَكه خوانده مى شود اتُزَّكاة